بسمه تعالی

اولین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز با حضور اساتید شورای ارزشیابی:

استادان گرانقدرغلامحسین امیرخانی، یداله کابلی، علی شیرازی، امیراحمد فلسفی، مجتبی ملک زاده، محمد حیدری

و نماینده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت روز دوشنبه 17 خرداد 95 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

ارزشیابی فوق ممتاز خرداد 95 ارزشیابی فوق ممتاز خرداد 95

ارزشیابی فوق ممتاز خرداد 95 ارزشیابی فوق ممتاز خرداد 95 ارزشیابی فوق ممتاز خرداد 95