بسمه تعالی

جلسه شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در بعدازظهر روز شنبه 93/5/11 واقع در دفتر مرکزی انجمن با حضور اکثریت اعضاء 

پیرامون رسیدگی به مسائل مربوط به انجمن ،امتحانات و ... برگزار گردید. 

جلسه انجمن خوشنویسان ایران

جلسه انجمن خوشنویسان ایران

جلسه انجمن خوشنویسان

جلسه انجمن خوشنویسان ایران

جلسه انجمن خوشنویسان

جلسه انجمن خوشنویسان

جلسه انجمن خوشنویسان ایران

جلسه انجمن خوشنویسان

جلسه انجمن خوشنویسان

جلسه انجمن خوشنویسان

 

جلسه انجمن خوشنویسان ایران

جلسه انجمن خوشنویسان ایران