بسمه تعالی

ادامه جلسه شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در بعدازظهر روز یکشنبه 93/5/12 ضمن بحث و گفتگو ،تبادل نظر

درباره مباحث و مسائل مختلف انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

جلسه انجمن خوشنویسان ایران

جلسه انجمن

جلسه انجمن

جلسه انجمن

جلسه انجمن

جلسه انجمن

جلسه انجمن

جلسه انجمن