بر اساس این خبر، جلسه شورای ارزشیابی صبح روز چهارشنبه مورخ 8 دیماه 95 با حضور رییس انجمن خوشنویسان ایران استاد غلامحسین امیرخانی،

نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت، اعضای محترم شورای عالی و مدیر اجرایی آقای عارف براتی

در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران واقع در خیابان خارک برگزار گردید.